Impacto - шаблон joomla Joomla

 свали в pdf.

 

 

 

У С Т А В

НА

СДРУЖЕНИЕ "БУЛЛАБ"

2010 г.

 

І. СТАТУТ

Чл.1. Сдружение "БУЛЛАБ" е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в частна полза от физически и юридически лица, заинтересовани от взаимното признаване на резултатите от изпитванията, калибрирането на средствата за измерване, сертификатите и системите по акредитация, на базата на изграждането на доверие в компетентността на лабораториите и органите по сертификация.

Чл.2. Сдружение "БУЛЛАБ" осъществява дейността си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този устав.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ и СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. (1) Наименованието на сдружението е "БУЛЛАБ".

          (2) Седалището на сдружението е гр.София.

ІІІ. УСТРОЙСТВО

Чл.4. (1) Сдружението се състои от централно ръководство, като може да сеобразуват и регистрират клонове на териториален и/или браншови признак.

         (2) Наименованието на клона включва наименованието на сдружението, указаниетоклон и населеното място, където е клона.

ІV. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.5. Целите на сдружението са :

1.съдействие на лабораториите при обмяна на опит с европейските професионални кръгове;

2.подпомагане на лабораториите и държавните органи и обществени институциипри постигане на взаимно признаване на акредитацията и резултатите от изпитванията и калибрирането;

3.съдействие на лабораториите при обсъждане и хармонизиране на критериите за акредитация и методите за изпитване и калибриране;

4.съдействие на членовете за обучение и опит в областта на изпитванията и акредитацията.

 

Чл.6. За постигане на целите, посочени в чл.5, сдружението:

1.набира и разпространява научни и технически знания и опит в изпитванията, калибрирането на средства за измерване и акредитацията на лабораториите;

2.съдейства за разработване, внедряване и усъвършенстване на проекти, свързани с изпитванията и акредитацията на лаборатории и за решаване на отделни задачи по повишаване на техническата компетентност на лабораториите;

3.взема отношение и дава становище по проекти на нормативни и технически документи, свързани с изграждането и функционирането на системата по акредитация на лаборатории;

4.сътрудничи със сродни международни, регионални и национални сдружения,организации, фондации и др., имащи отношение към постигане на целите му;

5.улеснява професионални контакти и взаимопомощта между своите членове, подпомага лични и групови инициативи, творчески изяви и съдейства за юридическа защита на членовете си;

6.съдейства за обучение на лектори, консултанти и експерти за провеждане на дейности, свързани с целите му;

7.съдейства за международно признаване на националната система по акредитация на лаборатории.

8.съдейства при изграждането на националната система по сертификация.

9.създава целеви фонд от финансови средства за организиране и провеждане на междулабораторни сравнения и експертни оценки.

 

Чл.7. (1) За осъществяване на целите си сдружението може да извършва следната стопанска дейност:

  1. издаване и разпространяване на информационни материали, учебни пособия и други издания, свързани с извършваните от лабораториите измервания, изпитвания и калибрирания;
  2. организиране на курсове за обучение, семинари и други форми за обучение и повишаване квалификацията на специалисти, работещи в областта на измерванията, изпитванията и калибрирането.

          (2) Извършваната от сдружението стопанска дейност се осъществява съобразно действащите в Република България закони.

         (3) Приходите от стопанската дейност се използват за постигане на целите на сдружението без да се разпределя печалба.

  1. ЧЛЕНСТВО

Чл.8   (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български юридически лица и дееспособни физически лица, които споделят целите и приемат устава на сдружението.

          (2) Членуването в сдружението не изключва правото на членовете да участват в други  международни сдружения.

Чл.9. (1) Членовете на сдружението се приемат с решение на Управителниясъвет.

          (2) Кандидатите за членове на сдружението подават писмена молба до УС, който я разглежда в едномесечен срок от получаването й.

           (3) УС приема новите членове на сдружението с обикновено мнозинство от членовете на съвета и ги уведомява за решението си.

          (4) Отказът да се приеме член на сдружението може да се обжалва пред Общото събрание.

Чл.10. Членството в сдружението се прекратява:

  • с писмено заявление за това до УС;

-    със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическите лица,членове на сдружението или с прекратяването на юридическото лице, член насдружението;

-    с изключване;

-    при отпадане;

-    с прекратяването на сдружението.

Чл.11. (1) Решение за изключване на член от сдружението се взема от УС в следните случаи:

1.системно нарушаване на устава;

2.при извършване на действия, които нарушават интересите на сдружението и/или уронват името и престижа му;

3.при системно неизпълнение на решения на ОС.

           (2) Решението за изключване се взема с обикновено мнозинство от членовете на УС и подлежи на обжалване пред общото събрание.

Чл.12. (1) Прекратяване на членството в сдружението поради отпадане се извършва от УС при констатиране на:

1.неучастие в работата на сдружението и неговите органи за повече от една година;

2.невнасяне на членски внос повече от една година.

            (2) УС извършва констатациите за наличието на обстоятелствата по ал.1 веднъж годишно по протоколи от заседания на УС, на ОС и по счетоводните книги и документи на сдружението. За констатациите се съставя протокол.

            (3) Председателя на УС уведомява писмено членовете за прекратяване на членството им в сдружението поради прекратяване в 7-дневен срок.

Чл.13. При преобразуване на юридическо лице - член на сдружението, неговият правоприемник остава член при условие, че приема Устава, което заявява писмено в тримесечен срок от промяната и отговаря на изискванията за членство.

Чл.14. (1) Всички членове на сдружението имат равни права и задължения.

             (2) Всеки член има право:

1.да участва с право на глас в Общото събрание;

2.да участва с приоритет при провеждани от сдружението конференции, семинари,курсове и други колективни мероприятия, както и международни прояви,свързани с дейността на сдружението;

3.да избира и да бъде избиран в органите на сдружението;

4.да бъде подпомаган с предимство в дейността си в областта на изпитванията ипри желание за акредитация;

5.да получава и ползва безплатна информация, която сдружението разпространяваили с която разполага.

                        (3) Членовете на сдружението са длъжни:

1.да спазват Устава;

2.да изпълняват решенията на Общото събрание и поетите от тях задължения;

3.да не извършват действия, които нарушават интересите на сдружението и/или уронват името и престижа му;

4.активно да съдействат за осъществяване на целите и за изпълнение на задачитена сдружението;

5.да платят встъпителната вноска и редовно да плащат членския си внос, определен от Общото събрание;

6.да представят информация в Управителния съвет, при участието си в международни прояви по въпроси, свързани с целите на сдружението.

 

VІ. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.15. Органи на сдружението са: Общото събрание, Управителния съвет, и Контролния съвет.

Чл.16. (1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание, в което участват всички членове, като юридическите лица се представляват от упълномощени представители.

                        (2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или поискане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

                        (3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане наОС и по чия инициатива то се свиква.

                        (4) Поканата се изпраща на всички членове и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.17. (1) Общото събрание е законно, когато присъстват повече от 50 % отчленовете на сдружението.При липса на кворум събранието се отлага за 1 час при

 същия дневен ред и на същото място и може да се проведе, колкото и членове да сеявят.

                        (2) Общото събрание взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите.

                        (3) Решения за изменение на Устава, за преобразуване илипрекратяване насдружението, се вземат с мнозинство най-малко от 2/3 от членовете.

                        (4) Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в предварително оповестения дневен ред.

                        (5) В Общото събрание всеки член има право на един глас. Допуска се гласуване с писмено пълномощно, като едно лице може да представлява не повече от един член на общото събрание.

                        (6) Никой член няма право да гласува по въпроси отнасящи се до:

1.него;

2.неговия(ата) съпруг(а), или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

3.юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.18. Общото събрание:

1.изменя и допълва устава;

2.избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет, председателя и зам. председателя;

3.взема решения за откриване и закриване на клонове;

4.взема решения за участие в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и чужбина, сродни с неговия предмет на дейност;

5.взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;

6.приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

7.приема бюджета на сдружението;

8.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и на встъпителните вноски;

9.приема отчета за дейността на управителния съвет;

10.отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността насдружението;

11.избира комисии за изпълнение на задачи по програмата за дейността на сдружението;

12.гласува декларации, обръщения, апели до държавни органи, обществени организации и обществеността;

13.определя годишното възнаграждение на членовете на Управителния и Контролния съвет и на председателя;

14.приема годишния отчет и баланса на сдружението;

15.приема и правилник за събиране и изразходване на средствата за отчитане на финансовата дейност на сдружението.

Чл.19. (1) Управителният съвет е изпълнителен орган на сдружението, в състав от 7 /седем / члена, избрани от Общото събрание за срок от четири  години.

               (2) Един от членовете на Управителния съвет се избира от Общото събрание за Председател и един за Зам. председател.

               (3) Управителният съвет:

1.представлява сдружението, както и определя обема на представителната на отделни негови членове;

2.свиква Общото събрание;

3.подготвя проекти за годишна програма;

4.ръководи дейността на сдружението за изпълнение на програмата на сдружението и за изпълнение решенията на Общото събрание;

5.организира участието в мероприятия, свързани с целите на сдружението;

6.подготвя и внася в общото събрание проект на бюджета на сдружението;

7.избира изпълнителен секретар;

8.одобрява предложения от Изпълнителния секретар за назначаване на служители на сдружението;

9.управлява и се разпорежда с имуществото на сдружението;

10.приема и изключва членове;

11.взема решения по всички оперативни въпроси в изпълнение целите насдружението;

12.подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

13.определя адреса на сдружението.

Чл.20. (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от зам. председателя.

                        (2) УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

                        (3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.19, ал.4, т.3 и 9 - с мнозинство от всички членове.

                        (4) Заседанията на Управителния съвет на Сдружението при необходимост да се провеждат и по двустранна техническа връзка.

Чл.21.(1) Контролният съвет се състои от трима членове и се избира от Общото събрание за срок от четири години.

                                   (2)Членовете на Контролния съвет избират помежду си Председател, който участва в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

                                   (3)Контролният съвет има пълен достъп до архивите на сдружението, има право да извършва проверки по всяко време на мандата си, в рамките на своите компетенции и е задължен да извърши най-малко една пълна проверка годишно.

                                   (4)Контролният съвет следи за изпълнението на бюджета, изразходването на финансовите средства и за опазване на имуществото на сдружението.

Чл.22. (1) Членовете на Управителния и Контролния съвет могат да получаватгодишно възнаграждение за своята дейност в размер, определен от Общото събрание.Пълният размер на възнаграждението е дължим след приемане на годишния отчет насдружението.

                                   (2)Размерът на месечното възнаграждение на Изпълнителния секретар и служителитена сдружението се определя от Общото събрание.

Чл.23. (1) Председателят на УС:

1.организира работата на Управителния съвет;

2.представлява сдружението пред трети лица в страната и чужбина, ако е упълномощен за това;

3.сключва трудовия договор с изпълнителния секретар въз основа на решението на Управителния съвет;

4.изпълнява други функции, възложени му от Общото събрание и Управителния съвет, или с нормативни актове.

            (2) В отсъствие на Председателя неговите функции се изпълняват от заместника му.

Чл.24. Изпълнителният секретар:

1.осъществява оперативното ръководство и се грижи за опазване, стопанисване иувеличаване на имуществото на сдружението;

2.сключва трудови договори със служителите на сдружението въз основа нарешение на Управителния съвет;

3.организира, направлява и контролира дейността на служителите насдружението;

4.представлява сдружението пред трети лица, ако е упълномощен за това;

5.изпълнява други функции, възложени му от Управителния съвет.

 

VІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл.25. Имуществото на сдружението включва придобити по законен ред недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху изобретения,търговски марки, авторски произведения и обекти на интелектуалната собственост, други права и задължения.

            Чл.26. (1) Сдружението набира необходимите средства за дейността си от:

1.встъпителни вноски от членовете;

2.годишен членски внос;

3.дарения, договори за спонсорство и други законосъобразни източници;

4.допълнителни целеви вноски.

                        (2) Встъпителните вноски се внасят:

1.от членовете учредители - до един месец след регистрация на сдружението;

2.от новоприетите членове - до един месец след решението за приемане.

                        (3) Встъпителната вноска за юридически лица е в размер не по-малък от еднаминимална работна заплата за страната, а за физическите лица - не повече от 50% отминималната работна заплата.

                        (4) Годишният членски внос се внася:

1.в срок до един месец след регистрация на сдружението или след приемането начлен на сдружението(за първата година);

2.до края на първото тримесечие на текущата година (за следващите години);

                        (5) Допълнителните целеви вноски се ползват за финансиране на отделни програми, задачи, мероприятия, като се образуват целеви парични фондове със средствата, набирани от заинтересованите членове в размер определен от тях и от извършваната от сдружението стопанска дейност.

Чл.27. (1) Напускането или изключването от сдружението на негов член не води до право за получаване обратно на вноски или до други претенции към имуществото на сдружението.

                        (2) Имуществото, създадено от дейността на сдружението е обща собственост. Приходите могат да се използват само за цели в съответствие с устава.

                        (3) Сдружението не може да покровителства определени личности чрез управленски разходи, които са чужди на сдружението или чрез нецелесъобразно високи възнаграждения.

Чл.28. (1) Членовете на сдружението носят имуществена отговорност за виновно причинените щети на сдружението.

                                   (2) Сдружението не носи имуществена отговорност за задълженията на членовете си.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.29. Сдружението се прекратява:

  1. по решение на Общото събрание, ако:

а) в продължение на три месеца остане с по-малко членове, отколкото са нужни според Устава за образуване на Управителния съвет;

б) дейността му е противна на Закона, Устава или на държавния и обществения ред;

в) остане неплатежоспособно

  1. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените отЗЮЛНЦ случаи.

Чл.30. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

                        (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, който предприема предвидените от закона действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите.

                        (3) Останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите се разпределя от върховния орган на сдружението, съгласно чл. 15 на ЗЮЛНЦ.

                        (4) Лицата, придобили имущество съгласно ал.3, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

ІХ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31.Сдружението има кръгъл печат с надпис "БУЛЛАБ".

Чл.32. Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.

Чл.33.(1) За заседанията на Общото събрание и на УС се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетитерешения.

                        (2) Протоколите се съхраняват от изпълнителния секретар.

                        (3) Членовете на сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколите и да получават преписи от тях.

Чл.34. В сдружението се води книга за членовете, в която се записват имената и адресите, ЕГН - за физическите лица и наименованието, седалището, адреса и БУЛСТАТ - за юридическите лица.

Чл.35. Сдружението не се ограничава със срок на съществуване.

Чл.36. Управителният съвет на сдружението предприема необходимите действия за регистрацията му, както и за вписване по надлежния ред на всички изменения, подлежащи на регистрация в Софийския градски съд.

Настоящият Устав е променен на Общо събрание на сдружение "БУЛЛАБ" на 18.11.2010 год.